LPOAT

 LIETUVOS PACIENTŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ TARYBA

   
 

PACIENTŲ TEISĖS

Gydytojo ir paciento santykius reglamentuoja

·        Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

·        Lietuvos Respublikos Konstitucija

·        Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Šeštoji knyga)

·        Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija

·        Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

·        Sveikatos sistemos įstatymas

·        Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo” (1999 n. gruodžio 16 d. Nr.552)

·        Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas

·        Profesinės medicinos darbuotojų etikos normos (Hipokrato priesaika)

 

Kiti teisės aktai

  • Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
  • Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas
  • Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos įstatymas
  • Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas

Pacientų teisės Lietuvoje

Nuo 2005 m. sausio mėn. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakcija.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas garantuoja:

  teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą,

  teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą,

  teisę rinktis gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros

   įstaigą, diagnostikos bei gydymo metodikas,

  teisę į informaciją,

  teisę nežinoti su sveikata ar gydymu susijusios informacijos,

  teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procesuose, moksliniuose ir       

   medicinos bandymuose,

  teisę atsisakyti gydymo,

  teisę skųstis,

  teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą,

  teisę į žalos sveikatai atlyginimą.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo principai nurodo ir detalizuoja šias pagrindines teises:

Žmogaus teisės

  • Asmens gyvybės ir sveikatos gynimas
  • Kitų asmenų (aplinkinių) gyvybės ir sveikatos gynimas
  • Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo apsauga (taip pat ir po mirties)
  • Paciento interesai ir gerovė svarbesni už visuomenės ir už mokslo interesus
  • Nepilnamečio asmens interesai aukštesni už jo tėvų valdžios principus 

Paciento teisių principai

  Informuoto sutikimo gydytis principas

  Pasirinkimo laisvė (gydymo įstaiga, gydytojas, metodas, atstovas, žinojimas)

  Sąmoninga atsakomybė už save ir savo sveikatą

  Negalinčio pilnai išreikšti savo valios paciento kuo didesnis dalyvavimas visais įstatymo numatytais atvejais

 

Gydytojo teisių principai

  Pasitikėjimas ir lojalumas pacientui

  Profesionalo atsakomybė, sąžiningas paslaugų teikimas

  Gydytojo ir konsiliumo teisė vertinti paciento interesus

  Protingumo kriterijaus taikymas

  Įstatymas negali reikalauti to, kas neįmanoma

 

Atsakomybės principai

  Silpnesnės teisinio santykio pusės gynimas

  Realios atsakomybės už padarytą žalą ir realių galimybių žalos

   atlyginimo išreikalavimas

  Žalos paciento atlyginimas tik esant įstaigos kaltei

  Neturtinės žalos atlyginimas

 

Už pacientų teises atsakingos institucijos

LR sveikatos apsaugos ministerija (SAM)
2004 m. gruodžio 8 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-874 sudaryta Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija. Jos pirmininko pavaduotoja

Nerija Stasiulienė 
SAM Teisės skyrius
Tel. (8 5) 266 14 26
nerija.stasiuliene@sam.lt
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sekretorė Gintarė Gavelytė
(tel. (8 5) 2 66 14 27,
gintare.gavelyte@sam.lt)

Valstybinė medicininio audito inspekcija prie SAM
Direktorė Ramunė Navickienė
Tel. (8 5) 216 99 17
Faks. (8 5) 216 99 34
VMAI@takas.lt

Šiltnamių g.29, Vilnius  

Lietuvos bioetikos komitetas
Pirmininkas Eugenijus Gefenas
Tel. (8 5) 212 45 65
Faks. (8 5) 212 45 65
Lbek@sam.lt

Vilniaus g. 33, Vilnius

Dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo pacientai gali kreiptis į  komisiją

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra ikiteisminė institucija, nagrinėjanti ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių. Pirmiausia pacientas (jo atstovas) ar kiti suinteresuoti asmenys dėl žalos atlyginimo turi raštu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje jam buvo padaryta žala, vadovą. Gavęs sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymą (privaloma raštu atsakyti per 5 dienas), pacientas (jo atstovas) ar kiti suinteresuoti asmenys, nesutikdami su gautu atsakymu, gali kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo komisiją, prie pareiškimo būtinai pridėdami gautą sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymą.

 Komisija, priimdama sprendimą, atsižvelgia į Valstybinės medicininio audito inspekcijos ir kitų sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančių institucijų bei ekspertų išvadas, taip pat į kitas reikšmingas aplinkybes. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija turi teisę gauti visą reikiamą informaciją ir dokumentus, būtinus sprendimui priimti. Pagal naują ministro įsakymą į komisijos posėdžius kviečiami gydytojai, kurių netinkamai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis skundžiasi pacientas.

Vadovaujantis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, paciento, jo atstovo ar kitų suinteresuotų asmenų pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimamas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pareiškimų pateikimo dienos. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai sveikatos priežiūros įstaigoms yra privalomi.

Pacientas (jo atstovas), kitas suinteresuotas asmuo ar sveikatos priežiūros įstaiga per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis su ieškiniu į teismą ginčydami Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą.

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra sudaryta ketveriems metams iš septynių žmonių, turinčių medicininį, teisinį arba kitą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Komisijos kompetencijai priskirti pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 m. sausio 1 d.

 

Išsamesnė informacija: Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sekretoriatas: tel. (8 5) 266 14 25; Komisijos pirmininkas Jonas Kairys: tel. (8 5) 246 81 65, Komisijos pirmininko pavaduotoja Nerija Stasiulienė: tel. (8 5) 266 14 26.
 
SAM ryšių su visuomene skyrius
lina.jakucioniene@sam.lt
(8 5) 2 66 14 13, 
www.sam.lt