Kreipimasis į LR Sveikatos apsaugos Ministrę R. Šalaševičiūtę

 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (toliau – LPOAT, įsteigta 2002 m. spalio 28 d., įm. kodas 291737660) vienija 31 įvairiomis sunkiomis ligomis (artrito, astmos, Bechterevo, diabeto, epilepsijos, krūties, galvos smegenų, prostatos ir kitomis vėžio, nefrologinėmis, onkohematologinėmis, osteoporozės, sutrikusios psichikos, Parkinsono, tinklainės ligomis sergančių, žemaūgių, storulių, laringehtomuotų, stomuotų žmonių, nacionalinę donorų asociaciją, celiakijos ir maisto netoleravimo draugiją, akromegalija ir kitomis hipofizės, retomis onkologinėmis ligomis bei cistine fibroze) sergančiųjų asociaciją. Per 20 tūkst. jų narių šiandien atstovauja daugiau nei 1 milijonui įvairiomis sunkiomis lėtinėmis ligomis sergančiųjų interesams (www.pacientutaryba.lt ).

 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2005 m. priimta į Tarptautinį pacientų organizacijų aljansą (IAPO) (www.patientsorganizations.org).

 

2007 m. LPOAT tapo Europos pacientų forumo (EPF) nare (www.eu-patient.eu). Europos pacientų forumas atstovauja daugiau kaip 150 mln. visos Europos pacientams. Siekdami, kad Europos Sąjungoje būtų pagerinta sveikatos priežiūra, mes reikalaujame įgyvendinti šias naujas gyvybiškai svarbias priemones:

  • Sudaryti lygiateisę galimybę kiekvienam pacientui laiku sužinoti patikimą, faktinę diagnozę, gauti gydymą ir paramą;
  • Skirti daugiau informacijos ir išteklių tam, kad pacientai su gydytojais galėtų spręsti, kaip tinkamai gydytis;
  • Briuselyje ir visoje Europos Sąjungoje turi būti išgirstas pacientų balsas.

 

Tris kadencijas iš eilės – 2009, 2011 ir 2013 metais LPOAT atstovas – pirmininkė Vida Augustinienė yra išrinkta Europos pacientų forumo valdybos nare.

 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba 2012 m. priimta į Asociaciją ,,Sveikatos forumas”.

 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos svarbiausias tikslas: atstovauti pacientų teisėms, ginti jų laisves ir orumą įgyvendinant visapusiško pacientų dalyvavimo visuomenės gyvenime principą, remiantis Europos Socialinės bei Pacientų teisių chartijos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos priimtais teisės aktais, kitais tarptautiniais dokumentais bei visuotinai pripažintomis moralės normomis. LPOAT misija yra vienyti ir stiprinti vieningą pacientų balsą ir valią už geresnę sveikatos apsaugos ir priežiūros politiką, aukštos kokybės paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius, siekti lygiateisės sveikatos priežiūros visoje Lietuvoje.

 

Nuo pat pirmos LPOAT įkūrimo dienos įvairios valstybinės institucijos kreipiasi į Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą ir kviečia deleguoti savo atstovus į įvairias tarybas, kolegijas, komisijas, darbo grupes. LPOAT aktyviai bendradarbiauja su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, sprendžia pacientų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologinės ir socialinės adaptacijos reikalus, dalyvauja kuriant ir vykdant socialines programas, atsižvelgiant į sergančių žmonių poreikius, interesus ir galimybes, teikia pasiūlymus LR Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms, rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sergančių žmonių interesais.

 

LPOAT pasiekė, kad būtų pakeistas LR Sveikatos draudimo įstatymas ir nuo 2003 m. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos deleguotas atstovas yra įtrauktas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybą, LPOAT turi neetatinį ekspertą LR Seimo Sveikatos reikalų komitete, savo narius Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje, Vilniaus ir Kauno regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetuose, Vilniaus, Šiaulių ir kitų teritorinių ligonių kasų taikinimo komisijose, Finansų ministerijos Komisijoje Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014–2020 m. klausimams spręsti, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto darbo grupėje dėl neteisėtų priemokų gydymo įstaigose, Valstybinės ligonių kasos įvairiose komisijose Viešojo pirkimo konkursų specifikacijoms parengti ir pasiūlymų atitikčiai vertinti, Lietuvos bioetikos komiteto kolegijoje, e.sveikatos plėtros koordinacinėje taryboje, darbo grupėse mokamų ASPP sąrašui ir kainoms atnaujinti, sveikatos sistemos darbuotojų darbo apmokėjimo kriterijams parengti ir kt.

 

Kelis metus iš eilės LPOAT atstovai buvo įtraukti į Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos (2005–2012 m.) bei Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos (2009–2012 m.) sudėtį, teikė pasiūlymus bei atstovavo įvairiomis ligomis sergančių pacientų interesams.

 

Tačiau 2013 m. vasario 21 d. LR sveikatos apsaugos ministro V. P. Andriukaičio įsakymu Nr. V-188 ir 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-178 LPOAT atstovai, net neinformuoti apie priežastis, buvo išbraukti iš SAM kolegijos bei Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos sudėties.

 

Esame įsitikinę, kad pacientų organizacijas vienijančios LPOAT atstovų pašalinimas iš Kolegijos ir Komisijos, griauna Lietuvos pacientų organizacijų pasitikėjimą SAM vykdoma sveikatos politika, neatitinka esminio sveikatos apsaugos principo – pacientas – centrinė sveikatos apsaugos ašis – esmės, blogina iki tol buvusį dalykišką pacientų organizacijų bendradarbiavimą su SAM – sveikatos politiką formuojančia ir įgyvendinančia institucija, silpnina daugelį metų puoselėtą nuoširdų LPOAT ir SAM bendradarbiavimą, sprendžiant įvairiomis ligomis sergančių pacientų gyvybiškai svarbius klausimus bei menkina paciento vaidmenį sveikatos apsaugos sistemoje. Norime pabrėžti, kad tarptautinėse konferencijose LPOAT įdirbis labai dažnai pateikiamas kaip sektinas geros praktikos pavyzdys bendradarbiaujant su valdžios institucijomis.

 

Tikimės, kad pacientų balsas bus išgirstas ir LR sveikatos apsaugos ministerija kvies Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybą deleguoti savo atstovus į Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos, Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kitas komisijas bei įvairias darbo grupes. Tikimės, kad LPOAT, atstovaudama Lietuvos pacientų organizacijų interesams, ir toliau liks svarbiu SAM partneriu, sprendžiant Lietuvos pacientams aktualius sveikatos priežiūros klausimus.

 

Priedas: LPOAT registravimo pažymėjimo, įstatų, paramos gavėjo statuso suteikimo dokumento kopijos.

 

Pagarbiai

 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos

pirmininkė                                                                                                                               Vida Augustinienė