Pacientų teisės

PACIENTŲ TEISĖS

 

Gydytojo ir paciento santykius reglamentuoja

 • Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija
 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
 • Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Šeštoji knyga)
 • Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija
 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas
 • Sveikatos sistemos įstatymas
 • Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo” (1999 n. gruodžio 16 d. Nr.552)
 • Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
 • Profesinės medicinos darbuotojų etikos normos (Hipokrato priesaika)

 

Kiti teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir transplantacijos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos žmogaus mirties nustatymo ir kritinių būklių įstatymas

Pacientų teisės Lietuvoje

Nuo 2005 m. sausio mėn. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakcija.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas garantuoja:

 • teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą,
 • teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą,
 • teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą,
 • teisę rinktis gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, diagnostikos bei gydymo metodikas,
 • teisę į informaciją,
 • teisę nežinoti su sveikata ar gydymu susijusios informacijos,
 • teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procesuose, moksliniuose ir medicinos bandymuose,
 • teisę atsisakyti gydymo,
 • teisę skųstis,
 • teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą,
 • teisę į žalos sveikatai atlyginimą.

 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo principai nurodo ir detalizuoja šias pagrindines teises:

Žmogaus teisės

 • Asmens gyvybės ir sveikatos gynimas
 • Kitų asmenų (aplinkinių) gyvybės ir sveikatos gynimas
 • Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo apsauga (taip pat ir po mirties)
 • Paciento interesai ir gerovė svarbesni už visuomenės ir už mokslo interesus
 • Nepilnamečio asmens interesai aukštesni už jo tėvų valdžios principus 

 

Paciento teisių principai

 • Informuoto sutikimo gydytis principas
 • Pasirinkimo laisvė (gydymo įstaiga, gydytojas, metodas, atstovas, žinojimas)
 • Sąmoninga atsakomybė už save ir savo sveikatą
 • Negalinčio pilnai išreikšti savo valios paciento kuo didesnis dalyvavimas visais įstatymo numatytais atvejais

Gydytojo teisių principai

 • Pasitikėjimas ir lojalumas pacientui
 • Profesionalo atsakomybė, sąžiningas paslaugų teikimas
 • Gydytojo ir konsiliumo teisė vertinti paciento interesus
 • Protingumo kriterijaus taikymas
 • Įstatymas negali reikalauti to, kas neįmanoma

Atsakomybės principai
 • Silpnesnės teisinio santykio pusės gynimas
 • Realios atsakomybės už padarytą žalą ir realių galimybių žalos atlyginimo išreikalavimas
 • Žalos paciento atlyginimas tik esant įstaigos kaltei
 • Neturtinės žalos atlyginimas