Tikslai

TARYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

Pagrindinis LPOAT tikslas yra atstovauti pacientų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, ginti jų laisves ir orumą įgyvendinant visapusiško pacientų dalyvavimo visuomenės gyvenime principą remiantis Europos Socialinės Chartijos bei Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos priimtais teisės aktais, kitais tarptautiniais dokumentais bei visuotinai pripažintomis moralės normomis.

LPOAT uždaviniai:

  • bendradarbiavimas su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, sprendžiant pacientų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines ir socialinės adaptacijos problemas;
  • dalyvavimas, kuriant ir vykdant socialines programas, atsižvelgiant į sergančių žmonių poreikius, interesus ir galimybes;
  • pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sergančių žmonių interesais;
  • kultūrinių, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos bei kitų renginių organizavimas;
  • ryšių palaikymas su Tarptautinėmis bei kitų šalių giminingomis organizacijomis.