Istatai

ĮSTATAI    

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (toliau – LPOAT) – tai savanoriška, nepriklausoma, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, kurios tikslas atstovauti savo nariams, jų teisėms ir kitiems viešiesiems interesams bei padėti įgyvendinti jų poreikius.
1.2. LPOAT  teisinė forma yra asociacija.
1.3. LPOAT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymų bei kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais įstatais.
1.4. LPOAT yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Pagal savo prievoles LPOAT atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o pastarieji – už LPOAT prievoles. Kai LPOAT negali įvykdyti prievolės dėl savo nario nesąžiningų veiksmų, pastarasis atsako savo turtu subsidiariai.
1.5. LPOAT turi savo balansą, antspaudą su pavadinimu, simboliką, biudžetinę, atsiskaitomąsias bei  valiutines ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat sąskaitų užsienio valstybėse ir gali vykdyti komercinę ūkinę, finansinę bei organizacinę veiklą, pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, juo naudotis, disponuoti ir valdyti.
1.6.  LPOAT finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
1.7. LPOAT veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
1.8. LPOAT buveinė yra Gedimino pr.28/2-404, Vilniuje.
1.9. LPOAT veiklos laikotarpis neribojamas.
1.10. Valstybės ir savivaldybių institucijoms ir pareigūnams įstatymų nenustatytais atvejais ir tvarka, politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims  draudžiama kištis į LPOAT veiklą ir jos vidaus reikalus.  

2. LPOAT TIKSLAI  IR UŽDAVINIAI 

2.1. Pagrindinis LPOAT tikslas yra atstovauti pacientų pilietinėms, socialinėms ir ekonominėms teisėms, ginti jų laisves ir orumą įgyvendinant visapusiško pacientų dalyvavimo visuomenės gyvenime principą remiantis Europos Socialinės Chartijos bei Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos priimtais teisės aktais, kitais tarptautiniais dokumentais bei visuotinai pripažintomis moralės normomis.
2.2. LPOAT uždaviniai:
2.2.1. bendradarbiavimas su visuomeninėmis ir valstybinėmis institucijomis, sprendžiant pacientų aprūpinimo medikamentais, gydymo, psichologines ir socialinės adaptacijos problemas;
2.2.2. dalyvavimas, kuriant ir vykdant socialines programas, atsižvelgiant į sergančių žmonių poreikius, interesus ir galimybes;
2.2.3. pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei bei kitoms valstybės ir savivaldos institucijoms rengiant ir priimant naujus, keičiant ir papildant jau priimtus teisės aktus, tiesiogiai susijusius su sergančių žmonių interesais;
2.2.4. kultūrinių, švietimo, poilsio, sporto, sveikatos bei kitų renginių organizavimas;
2.2.5. ryšių palaikymas su Tarptautinėmis bei kitų šalių giminingomis organizacijomis.
2.3. Savo tikslų ir uždavinių įgyvendinimui LPOAT  gali vykdyti šią veiklą:
2.3.1. leidyba (EVRK DE 22);
2.3.2. švietimas (EVRK M 80);
2.3.3. sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (EVRK N 85);
2.3.4. kita  socialinė veikla (EVRK O 91, 92). 

3. LPOAT TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba savo numatytai veiklai vykdyti gali:
3.1.1. nekliudomai, raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius;
3.1.2. steigti visuomenines informavimo priemones, užsiimti leidyba;
3.1.3. organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, įvairias eitynes, kitokius taikius beginklius susirinkimus ir masinius renginius atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka ir gavus reikiamų institucijų leidimus;
3.1.4. pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
3.1.5. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;
3.1.6. gauti lėšų ar kitokio turto, Labdaros ir paramos įstatymu nustatyta tvarka iš tarptautinių, visuomeninių, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir (ar) juridinių asmenų;
3.1.7. steigti (būti steigėju) įmones, viešąsias įstaigas, centrus, tarnybas;
3.1.8. steigti LPOAT filialus ir atstovybes bei fondus;
3.1.9. prisiimti įsipareigojimus ir sudaryti sutartis;
3.1.10.jungtis į konfederacijas, asociacijas ir sąjungas, taip pat išstoti iš jų;
3.1.11. vykdyti įstatymais nedraudžiamą komercinę veiklą, reikalingą LPOAT tikslams pasiekti;
3.1.12. naudoti lėšas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;
3.1.13. užmegzti ir palaikyti tarptautinius ryšius, sudaryti susitarimus bei įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
3.2. LPOAT vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
3.3. LPOAT gali turėti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Civiliniam kodeksui, Asociacijų įstatymui bei kitiems teisės aktams, taip pat šiems įstatams. 

4. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS 

4.1. LPOAT nariais gali būti Lietuvoje veikiančios nevalstybinės, visuomeninės organizacijos, vienijančios įvairiomis ligomis sergančius žmones ir turintys viešojo juridinio asmens statusą. LPOAT  nariai veikloje dalyvauja per savo atstovus.
4.2. Juridiniai asmenys, norintys tapti LPOAT nariais, turi pateikti LPOAT pirmininkui prašymą, savo registracijos pažymėjimo ir įstatų kopijas, raštiškai įsipareigoti laikytis LPOAT įstatų. Sprendimas dėl naujo nario priimamas artimiausiame visuotiniame susirinkime 2/3 balsų dauguma.
 

5. LPOAT  NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Visi LPOAT nariai moka stojamąjį ir kasmetinį nario mokestį, kurio dydį nustato LPOAT visuotinis susirinkimas. Atskirais atvejais LPOAT nariai  visuotinio susirinkimo sprendimu gali būti atleidžiami nuo nario mokesčio.
5.2. LPOAT nariai gali bet kada išstoti iš LPOAT. Tokiu atveju nario mokesčiai ir kitaip LPOAT perduotos lėšos ar (ir) kitas turtas negrąžinami.
5.3. LPOAT narių sąrašas yra laisvai prieinamas kiekvienam organizacijos nariui.
5.4. LPOAT nariai turi teisę:
5.4.1. dalyvauti LPOAT visuotiniame narių susirinkime;
5.4.2. naudotis LPOAT teikiamomis paslaugomis;
5.4.3. teikti savo pasiūlymus dėl LPOAT veiklos;
5.4.4. gauti ir teikti informaciją apie LPOAT veiklą;
5.4.5. ginčyti teisme LPOAT organų sprendimus.
5.5. LPOAT nariai privalo:
5.5.1. laikytis LPOAT įstatų ir priimtų nutarimų;
5.5.2. remti LPOAT veiklą bei joje dalyvauti;
5.5.3. laiku mokėti nario mokestį;
5.5.4. gerbti kitų LPOAT narių nuomonę ir teises;
5.5.5. nemenkinti LPOAT įvaizdžio;
5.5.6. tausoti LPOAT nuosavybę. 

6. LPOAT NARIŲ ŠALINIMO IR JŲ IŠSTOJIMO IŠ LPOAT TVARKA 

6.1. LPOAT nariai gali būti šalinami, jeigu jie:
6.1.1. sąmoningai pažeidinėja LPOAT įstatus;
6.1.2. savo veikla kompromituoja LPOAT;
6.1.3. nemoka nario mokesčio ilgiau kaip 2 metus.
6.2. LPOAT nariai šalinami LPOAT visuotinio narių susirinkimo nutarimu, priimtu 2/3 balsų dauguma.
6.3. LPOAT nariai gali išstoti iš organizacijos, pateikę raštišką pranešimą Tarybos pirmininkui. 

7. LPOAT ORGANAI 

7.1. LPOAT organus  sudaro:
7.1.1. visuotinis narių susirinkimas;
7.1.2. valdyba;
7.1.3. pirmininkas. 

8. LPOAT VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

8.1. LPOAT visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis LPOAT organas.
8.2. LPOAT visuotinis narių susirinkimas:
8.2.1. tvirtina ir keičia LPOAT įstatus;
8.2.2. renka ir atšaukia LPOAT valdybą, nustato valdybos narių skaičių;
8.2.3. renka ir atšaukia LPOAT pirmininką;
8.2.4. nustato LPOAT veiklos strategiją;
8.2.5.  renka  revizorių;
8.2.6. tvirtina LPOAT metinę finansinę atskaitomybę;
8.2.7. išklauso ir įvertina LPOAT pirmininko ir revizoriaus ataskaitas;
8.2.8. nustato LPOAT narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
8.2.9. priima nutarimus dėl narystės LPOAT;
8.2.10. priima sprendimą dėl LPOAT reorganizavimo (pertvarkymo) ar likvidavimo (pabaigos);
8.2.11. sprendžia kitus LPOAT veiklos klausimus.
8.3. Eilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas du kartus per metus – ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeilinis – esant būtinybei. Eilinį visuotinį susirinkimą šaukia LPOAT pirmininkas; neeilinį visuotinį susirinkimą sušaukti turi teisę LPOAT pirmininkas, valdyba arba ne mažiau kaip 2/3 LPOAT narių. Apie eilinio susirinkimo datą , laiką ir darbotvarkę LPOAT nariams pranešama raštu, elektroniniu paštu ir (arba) faksu, informuojant kiekvieną LPOAT narį ne vėliau kaip  prieš dvi savaites iki susirinkimo datos.
8.4. LPOAT visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ LPOAT narių. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po dviejų savaičių šaukiamas pakartotinis visuotinis susirinkimas, kuris laikomas teisėtu nepaisant  to, kiek narių jame dalyvauja.
8.5. LPOAT visuotiniame narių susirinkime nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus klausimus, nurodytus įstatų 8.2.1. ir 8.2.10. punktuose, kurie priimami ne mažiau  kaip 2/3 balsų.
8.6. LPOAT visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja LPOAT pirmininkas arba susirinkimo išrinktas narys.
8.7. Visuotinio narių susirinkimo metu yra rašomas protokolas, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. 

9. LPOAT VALDYBA 

9.1. Laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų LPOAT veiklai vadovauja valdyba – kolegialus LPOAT valdymo organas.
9.2. LPOAT valdyba:
9.2.1. tvirtina LPOAT veiklos programų sąmatas;
9.2.2. numato lėšų  naudojimo tvarką;
9.2.3. priima sprendimus dėl LPOAT turto valdymo, naudojimo ir disponavimo;
9.2.4. steigia, reorganizuoja ir likviduoja LPOAT filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus;
9.2.5. sudaro su LPOAT pirmininku darbo sutartį, nustato jo darbo užmokesčio dydį ir įgalioja vieną iš valdybos narių pasirašyti sutartį;
9.2.6. LPOAT pirmininko teikimu, iš savo tarpo renka ir atšaukia LPOAT pirmininko pavaduotoją;
9.2.7. sudaro komisijas, samdo ekspertus;
9.2.8. samdo nepriklausomą auditą LPOAT finansinei ir ūkinei veiklai tikrinti;
9.2.9. numato visuotinio susirinkimo patvirtintų prioritetinių LPOAT veiklos krypčių vykdymo būdus;
9.2.10. priima sprendimus dėl LPOAT tapimo kitų visuomeninių organizacijų dalyviu;
9.2.11. priima kitus nutarimus dėl LPOAT veiklos.
9.3. Valdyba yra renkama ketveriems metams.
9.4. Valdybos nariais, be LPOAT pirmininko, gali būti LPOAT susirinkimo išrinkti veiksnūs fiziniai asmenys; iš viso valdybą gali sudaryti ne mažiau  kaip 3 nariai, įskaitant LPOAT pirmininką.
9.5. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Neeiliniai valdybos posėdžiai šaukiami LPOAT pirmininko ar 1/3 valdybos narių iniciatyva. Valdybos posėdžiams pirmininkauja LPOAT pirmininkas arba jo įgaliotas pavaduotojas ar valdybos narys.
9.6. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip ½ valdybos narių. Apie posėdžio datą, vietą, laiką ir darbotvarkę valdybos nariams pranešama raštu, el. paštu arba (ir) faksu, informuojant kiekvieną LPOAT narį ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio datos. Valdybos posėdžiai yra atviri visiems LPOAT nariams.
9.7. Valdybos nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia LPOAT pirmininko balsas.
9.8. Valdybos posėdžio metu rašomas protokolas. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

10. LPOAT PIRMININKAS 

10.1. LPOAT pirmininku gali būti 18 metų sulaukęs veiksnus fizinis asmuo. LPOAT pirmininkas yra renkamas 4 metų kadencijai. LPOAT pirmininkas yra kartu ir LPOAT valdybos pirmininkas.
10.2. LPOAT pirmininkas:

10.2.1. vadovauja valdybos veiklai, ją organizuoja;
10.2.2. LPOAT vardu sudaro sutartis bei kitus sandorius, pasirašo LPOAT dokumentus, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas banko įstaigose;
10.2.3. atstovauja LPOAT teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, bankuose, santykiuose su kitais juridiniais ar (ir) fiziniais asmenimis;
10.2.4. įstatymų nustatyta tvarka ir suteiktų įgaliojimų ribose organizuoja LPOAT finansinę veiklą, disponuoja LPOAT turtu ir lėšomis;
10.2.5. įgalioja LPOAT pirmininko pavaduotoją eiti pirmininko pareigas jam susirgus, išvykus ar atostogų metu;
10.2.6. priima ir atleidžia samdomus darbuotojus, taiko jiems skatinimo priemones ir drausminimo nuobaudas;
10.2.7. nustato samdomo aparato etatų sąrašą, tvirtina jų pareigines instrukcijas ir darbo reglamentą;
10.2.8. nustato ir tvirtina darbuotojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokestį bei kitas darbo apmokėjimo formas;
10.2.9. rengia ir pateikia LPOAT visuotiniam narių susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų LPOAT veiklos ataskaitą. Ataskaita LPOAT nariams susipažinti pateikiama ne vėliau kaip 2 savaitės iki susirinkimo datos.
10.2.10. teikia siūlymus valdybos posėdžiuose dėl LPOAT veiklos;
10.2.11. sprendžia kitus LPOAT veiklos klausimus, nepriskirtus LPOAT visuotiniam narių susirinkimo bei valdybos kompetencijai;
 

11. LPOAT LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA 

11.1. LPOAT nuosavybės teise gali priklausyti bet kuris kilnojamas ir nekilnojamas turtas, reikalingas jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Tas turtas gali būti įgytas už LPOAT priklausančias lėšas, dovanojimo, paveldėjimo, paramos, labdaros ar kitokiu teisėtu būdu.
11.2. LPOAT lėšas sudaro:
11.2.1. LPOAT narių stojamieji ir nario mokesčiai;
11.2.2. fizinių ir juridinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
11.2.3. valstybės organizacijų ir valdymo institucijų tikslinės lėšos, savivaldybių dotacijos;
11.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LPOAT lėšas;
11.2.5. skolinto kapitalo lėšos;
11.2.6. pajamos iš LPOAT  ūkinės komercinės veiklos;
11.2.7. lėšos, skirtos iš įvairių fondų LPOAT projektams vykdyti;
11.2.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
11.3. LPOAT lėšų naudojimas:
11.3.1. LPOAT turtas ir lėšos naudojamos tik pagal sąmatą ir laikantis nustatytos tvarkos LPOAT įstatuose išvardytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;
11.3.2. organizacinei veiklai finansuoti;
11.3.3. visuotiniams narių susirinkimams, konferencijoms ir (ar) kitiems susitikimams organizuoti;
11.3.4. leidybai;
11.3.5. įvairiems mokymo kursams, seminarams, stovykloms bei kitai švietimo veiklai organizuoti;
11.3.6. sveikatos priežiūrai ir socialiniam darbui organizuoti;
11.3.7. poilsio, kultūrinei ir sportinei veiklai organizuoti;
11.3.8. LPOAT turtui įsigyti ar nuomoti;
11.3.9. atvykusiems svečiams išlaikyti.
11.4. LPOAT turtas ir lėšos jokia forma, išskyrus labdarą ir paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą, negali būti skirstomos LPOAT nariams, valdymo organų nariams, darbo sutarties pagrindu dirbantiems asmenims, išskyrus atvejus, kai yra mokamas darbo užmokestis bei kitos su darbo santykiais susijusios išmokos ir kai autorinės sutarties pagrindu mokamas autorinis atlyginimas ar atlyginama už suteiktas paslaugas. 

12. LPOAT FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 

12.1. LPOAT finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius ne rečiau, kaip vieną kartą per metus. Revizorių renka LPOAT visuotinis narių susirinkimas ketverių metų laikotarpiui. Revizoriumi negali būti valdybos narys.
12.2. Revizorius:
12.2.1. tikrina metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus;
12.2.2. atlieka įvairius veiklos patikrinimus LPOAT visuotinio narių susirinkimo, valdybos ar pirmininko pavedimu;
12.2.3. pateikia LPOAT visuotiniam narių susirinkimui patikrinimų rezultatus, išvadas.
12.3. LPOAT pirmininkas bei kiti nariai privalo pateikti revizoriui visus jo reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus.
12.4. Už darbą revizoriui LPOAT gali mokėti atlyginimą. Jo dydį bei apmokėjimo sąlygas nustato narių visuotinis susirinkimas.
12.5. Revizorius privalo saugoti LPOAT paslaptis, kurias sužino, kontroliuodamas  jos veiklą, taip pat įstatymų nustatyta tvarka atsako už nepatenkinamą LPOAT veiklos kontrolę ir veiklos trūkumų slėpimą. 

13. LPOAT ĮSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA

13.1. LPOAT įstatus keičia ir papildo LPOAT visuotinis narių susirinkimas.
13.2. LPOAT įstatai ne vėliau kaip per vieną mėnesį po LPOAT visuotinio susirinkimo, kuriame jie buvo patvirtinti, teikiami Juridinių asmenų registrui.
13.3. LPOAT įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

14. LPOAT FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMAS

 

14.1. Įstatymų nustatyta tvarka LPOAT turi teisę steigti filialus ir atstovybes.
14.2. Sprendimą dėl LPOAT filialo (atstovybės) steigimo, veiklos sustabdymo, nutraukimo bei tolesnio jo turto naudojimo priima LPOAT valdyba.
14.3. Valdyba tvirtina filialų (atstovybių) nuostatus.
14.4. Filialai (atstovybės) vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, LPOAT įstatais ir savo nuostatais.

 

15. DOKUMENTŲ PATEIKIMO, SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 

15.1. LPOAT organų dokumentai (protokolai, ataskaitos, narių sąrašai) pateikiami LPOAT nariams raštišku jų prašymu neatlygintinai LPOAT buveinėje ne vėliau kaip per 2  savaites, gavus prašymą. 

15.2. LPOAT skelbimai bei kita vieša informacija gali būti skelbiami visuomenės informavimo priemonėse (,,Lietuvos ryte” arba ,,Respublikoje”, arba ,,Kauno dienoje”) ne vėliau kaip per 2 savaites nuo sprendimo priėmimo. 

16. LPOAT PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS AR LIKVIDAVIMAS 

16.1. LPOAT pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais.
16.2. Sprendimą dėl LPOAT pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo turi teisę priimti LPOAT narių visuotinis susirinkimas 2/3 balsų dauguma.
16.3. LPOAT negali būti ir pertvarkoma, ir reorganizuojama vienu metu.
16.4. Jeigu LPOAT liko mažiau negu trys nariai, per trisdešimt dienų apie tokį narių sumažėjimą LPOAT turi pranešti juridinių asmenų registrui Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.
16.5. Likęs LPOAT turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir LPOAT narių reikalavimus dėl LPOAT turto dalies, neviršijančios nario stojamojo įnašo ar mokesčio iki LPOAT išregistravimo iš juridinių asmenų registro, perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti LPOAT.
16.6. Be kitų Asociacijų įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, LPOAT likvidatorius privalo:
16.6.1. Viešai paskelbti ,,Lietuvos ryto” dienraštyje apie LPOAT likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti LPOAT bei savo duomenis;
16.6.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;
16.6.3. perduoti likusį LPOAT turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka;
16.6.4. sudaryti LPOAT likvidavimo aktą. LPOAT likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;
16.6.5. perduoti dokumentus saugoti Archyvo įstatymo nustatyta tvarka;
16.6.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui LPOAT likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus LPOAT  išregistruoti.
 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos įstatų nauja redakcija patvirtinta LPOAT visuotiniame susirinkime, vykusiame 2005 m. gegužės 18 d., protokolas Nr. 21. 

Įstatų pasirašymo data:                                                  2005 m. gegužės 20 d. 

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė                   Vida Augustinienė