Istorija

Patient rights have no borders

 

Įvairiomis ligomis sergantys žmonės buriasi į klubus, asociacijas, siekdami pagerinti  sveikatos priežiūrą. Pagrindiniai šių organizacijų tikslai: skleisti visuomenei žinias apie ligų simptomus, rizikos veiksnius; informuoti valdžios institucijas apie sunkumus, kuriuos patiria ligoniai; mokyti sergančiuosius tinkamai  prisižiūrėti, teikti jiems socialinę ir psichologinę pagalbą; atstovauti sergantiesiems įvairiose valdžios institucijose; ginti jų teises.

Lietuvoje šiuo metu yra įsikūrę daugybė įvairių organizacijų, atstovaujančių atskirų sergančių žmonių grupių interesams. Tačiau yra daug klausimų, kurie yra bendri visomis ligomis sergantiesiems. Labiausiai yra pažeidžiami interesai ligonių, sergančių sunkiomis lėtinėmis ligomis, kurioms reikia ilgalaikio ir brangaus gydymo. Dauguma sergančiųjų yra vyresnio amžiaus, pensininkai ar invalidumą turintys žmonės. Jie gauna minimalias pajamas ir nepajėgia įsigyti net būtiniausių vaistų, slaugos priemonių. Valstybė neskiria jiems reikiamo dėmesio nei lėšų sveikatos priežiūrai. Dažnai valstybės pareigūnų priimami sprendimai prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintoms vertybėms. Pažeidžiama žmogaus teisė į valstybės laiduojamą nemokamą sveikatos priežiūrą. Taupoma ligonių sveikatos sąskaita. Pacientams atstovaujančios organizacijos dažniausiai yra nepageidaujamos, svarstant sergantiems žmonėms aktualius klausimus. Todėl būtina vienyti pacientų organizacijų pastangas, kad būtų galima  daugiau padėti žmonėms.

Viena aktyviausių pacientams atstovaujančių organizacijų – Lietuvos diabeto asociacija – 1999 m. gruodžio 30 d. pakvietė ir kitas pacientų organizacijas pasirašyti pirmą bendrą kreipimąsi ,,Dėl taupymo sunkiomis ligomis sergantiesiems kompensuojamųjų vaistų sąskaita” į valdžios institucijas. Dokumentą pasirašė 8 organizacijų (artritu, diabetu, vėžiu, astma, epilapsija, nefrologinėmis, psichinėmis ligomis sergančiųjų, žemaūgių) vadovai.

2001 m. liepos 2 d. buvo kreiptasi į LR Vyriausybę, siekiant stabdyti kompensuojamųjų vaistų sąrašų tvirtinimą. Pasirašė taip pat 8 organizacijų (astma, artritu, diabetu, nefrologinėmis, sutrikusios psichikos, vaikų onkohematologinėmis ligomis sergančiųjų, žemaūgių) vadovai.

2001 m. spalio 2 d. BNS vykusioje spaudos konferencijoje pristatytas kreipimasis ,,Dėl Lietuvos sveikatos apsaugos finansavimo”. Lietuvos diabeto asociacijos iniciatyva surinkta net 87 visuomeninių pacientų, medikų organizacijų, klinikų vadovų, KMU rektoriaus, VU Medicinos fakulteto dekano parašai. Kreipimesi reikalauta, kad 2002 m. Lietuvos gyventojų sveikatos priežiūrai būtų skirta ne mažiau  kaip 5% BVP – kaip tai yra numatyta  LR Sveikatos sistemos įstatyme ir yra būtina reformuojant sveikatos sistemą.

2002 m. balandžio 17 d. Vilniuje, BNS agentūroje, surengtoje spaudos konferencijoje paskelbta visuomeninė akcija ,,Pacientai prieš kvotas vaistams”. Prie akcijos prisidėjo 10 organizacijų (artritu, astma, diabetu, Parkinsono, nefrologinėmis, psichikos, krūties ligomis sergančiųjų, žemaūgių, invalidų draugijos, onkologinių ligų paramos fondo ,,Spindulys”) vadovai.

2002 m. liepos 19 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų susirinkime nutarta oficialiai įteisinti susivienijusias pacientų organizacijas.

2002 m. liepos 23 d. susitikime su LR Prezidentu Valdu Adamkumi dalyvavo jau 12 pacientų organizacijų (artritu, astma, diabetu, krūties, nefrologinėmis, sutrikusios psichikos, epilepsijos, Alzheimerio, onkohematologinėmis ligomis, žemaūgių, stomuotų žmonių) vadovai. Aptarti pacientams rūpimi klausimai.

2002 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos susirinkime patvirtinti organizacijos įstatai.

2002 m. spalio 28 d. LR Teisingumo ministerijoje įregistruota Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba (LPOAT).

2002 m. gruodžio 23 d. LPOAT susitikime su LR Prezidentu Valdu Adamkumi aptarti strateginiai ligų prevencijos, vaistų ir sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo, pacientų organizacijų atstovų dalyvavimo, priimant sveikatos sistemos sprendimus, klausimai.

2004 m. sausio 1 d. LPOAT vienija 16 organizacijų atstovus. Čia susibūrę per 15 tūkst. narių.

2005 m. gegužės 9 d. LPOAT priimta Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso nare. 

2005 m. gegužės 13 d. LPOAT kreipimesi į LR Prezidentą, Seimo Pirmininką ir Ministrą Pirmininką pateikė reikalavimą didinti sveikatos paslaugų įkainius Lietuvoje tiek, kad jie atitiktų Europos Sąjungos šalių vidurkį. 

2005 m. birželio 16 d. LPOAT pateikė siūlymus LR Seimui ir Sveikatos apsaugos ministerijai Dėl farmacijos įstatymo projekto. 

2006 m. kovo 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija į susitikimą su jos vadovais pakvietė LPOAT narius. Susitikime pacientų organizacijos buvo supažindintos su joms aktualia 2005 m. SAM veikla, informuota apie planuojamą finansinę ministerijos paramą organizacijoms. Išklausyti pacientų organizacijų atstovai. 

2006 m. kovo 21 d. LPOAT kreipimesi į LR Seimą pritarė dėl Tabako  kontrolės įstatymo pakeitimo.  

2006 m. kovo 22 d. LPOAT informavo LR sveikatos aspsaugos ministrą dėl Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdžių organizavimo tvarkos pažeidimų. 

2006 m. kovo 28 d. išplatintas LPOAT ir Privačių medicinos įstaigų asociacijos bendras kreipimasis į valdžios institucijas dėl būtinybės priimti neatidėliotinus sprendimus, kurie garantuotų visų sveikatos priežiūros įstaigų - viešųjų ir privačių – lygias teises steigiantis ir vykdant veiklą. 

2006 m. spalio 10 d. LPOAT pareiškė nuomonę dėl LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projekto. 

2006 m.  LPOAT  vienija 20 pacientų organizacijų.

  

LPOAT ATSTOVŲ  PRANEŠIMAI   KONFERENCIJOSE

 

 • 2003 m. gegužės 12 d. KMU konferencijoje ,,Slaugytoja ir pacientas: abipusė atsakomybė”. Pranešimą ,,Paciento teisės ir pareigos: paciento pozicija” skaitė V. Augustinienė.
 • 2003 m. rugsėjo 15 d. SAM surengtame seminare pranešimą ,,Pacientų problemos dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybės” skaitė V. Augustinienė.
 • 2003 m. spalio 24 d. KMU surengtoje konferencijoje pranešimą ,,Gydytojų ir pacientų bendradarbiavimas: pacientų pozicija” skaitė LPOAT pirmininkė V. Augustinienė, o ,,Slaugytojų ir pacientų bendradarbiavimas: pacientų pozicija” – D. Andriulienė.
 • 2005 m. balandžio 9 d. LPOAT ir LR SAM Vilniuje surengtoje konferencijoje ,,Pacientų teisės Lietuvoje” pranešimą ,,Pacientų organizacijų įtaka formuojant sveikatos politikos prioritetus” skaitė V.Augustinienė.
 • 2006 m. sausio 24 d. LPOAT apskrito stalo diskusijose pranešimą ,,Lietuvos pacientų teisės Europos pacientų teisių chartijos kontekste” skaitė V. Augustinienė.
 • 2006 m. kovo 28 d. Vilniuje vyko konferencija ,,Privačios medicinos perspektyvos Lietuvoje”. Pranešimą ,,Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pozicija privačios medicinos atžvilgiu” skaitė V.Augustinienė.
 • 2006 m. balandžio 26 d. Nacionalinės sveikatos tarybos prie LR Seimo organizuotoje konferencijoje ,,Pacientų organizacijų dalyvavimas formuojant sveikatos politiką” pranešimą ,,Integruoto susivienijusių pacientų organizacijų atstovavimo galimybės ir patirtis” parengė V.Augustinienė.
 • 2006 m. lapkričio 24 d. LR Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotoje V Nacionalinės sveikatos politicos konferencijoje ,,Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimas: vienykime jėgas” pranešimą apie LPOAT veiklą skaitė E. Kvedaraitė.

  

LPOAT ATSTOVŲ DALYVAVIMAS TARPTAUTINĖSE KONFERENCIJOSE

 

 • 2004 m. rugsėjo 1 - 2 d. Briuselyje, Belgijoje, vykusioje Europos pacientų grupės konferencijoje ,,Link geresnės sveikatos Europoje” dalyvavo LPOAT pirmininkė Vida Augustinienė ir LPOAT narė Eglė Kvedaraitė.
 • 2004 m. spalio 6 - 9 d. Gasteine, Austrijoje, vykusiame Europos sveikatos forume dalyvavo LDA tarybos narė Eglė Jakimavičienė. Informacija apie pacientams aktualius klausimus ji pateikė LPOAT posėdyje, vykusiame 2004 m. spalio 14 d. VLK, Vilniuje.
 • 2004 m. lapkričio 26 - 27 d. Briuselyje, Belgijoje, Europos pacientų forumo organizuotame seminare ,,Pacientų organizacijų stiprinimas Europos Sąjungoje” dalyvavo E. Kvedaraitė, D. Kašubienė, V. Augustinienė.
 • 2005 m. spalio 5 - 8 d. Gasteine, Austrijoje, vykusiame Europos sveikatos forume dalyvavo V. Augustinienė.
 • 2005 m. spalio 9 – 11 d. Briuselyje, Belgijoje, Europos pacientų forumo konferencijoje dalyvavo E. Kvedaraitė, D. Kašubienė, A. Jarušaitienė, V. Augustinienė.
 • 2006 m. vasario 22 - 24 d. Barselonoje, Ispanijoje, vyko Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso kongresas. LPOAT atstovavo pirmininkė V.Augustinienė.
 • 2006 m. lapkričio 20 – 21 d. Briuselyje, Belgijoje, Europos pacientų forumo seminare ,,Pacientų grupių stiprinimas Europos Sąjungoje” dalyvavo LPOAT narė U. Šakūnienė.
 • 2006 m. gruodžio 3 – 4 d. Briuselyje, Belgijoje, Tarptautinio pacientų organizacijų aljanso darbo grupės (IAPO Workshop on Biosimilar Medicines: A meeting for Patient Groups) posėdžiuose dalyvavo LPOAT pirmininko pavaduotoja E. Kvedaraitė.<